Trgovina je zaprta. Ponovno jo odpremo jeseni 2024.
Košarica
0,00 
Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.biopomarancka.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA spletne strani www.biopomarancka.si

4.1.2023

Podatki o podjetju:

Bio Pomarančka, spletna trgovina s sadjem in zelenjavo, Mojca Jakomin s.p.
Dolani 16
6276 Pobegi
Slovenija

Kratko ime: Mojca Jakomin s.p.
Matična številka: 8729476000
Davčna številka: SI75999200
Zavezanec za DDV: DATelefonska številka: +386 40 450 300
E- poštni naslov: info@biopomarancka.si

O podjetju: Poslovni subjekt Bio Pomarančka, spletna trgovina s sadjem in zelenjavo, Mojca Jakomin s.p. se ukvarja s spletno prodajo sadja in drugih prehrambenih izdelkov.

Vso poslovanje poslovnega subjekta v odnosu do kupcev poteka izključno v slovenskem jeziku.

Za pomoč in dodatne informacije smo na voljo na mobilni številki +386 40 450 300 ali na e-naslovu info@biopomarancka.si.

SPLOŠNI DEL

 1. Splošni pogoji poslovanja
  1.  Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) poslovnega subjekta Bio Pomarančka, spletna trgovina s sadjem in zelenjavo, Mojca Jakomin s.p. (v nadaljevanju Bio Pomarančka) so sestavni del vseh pogodb med Bio Pomarančko in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Bio Pomarančko.
  2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Bio Pomarančko in stranko.
  3. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
  4. Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Bio Pomarančke, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Bio Pomarančko in stranko.
  5. Uporaba pojmov:
 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju z Bio Pomarančko, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Bio Pomarančke za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Bio Pomarančka ponudi stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Bio Pomarančko in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Bio Pomarančka pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmetpogodbe je blago iz prodajnega kataloga Bio Pomarančke.
  1. Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Bio Pomarančka odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
  2. Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Bio Pomarančka preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Bio Pomarančka obvešča tudi preko telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.
  3. Bio Pomarančka se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
 • podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka),
 • kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka),
 • informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih),
 • informacije o dobavljivosti izdelkov,
 • dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave),
 • nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških,
 • plačilne in dobavne metode,
 • obdobje veljavnosti ponudbe,
 • pogoje in roke za odstop od pogodbe,
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in
 • podatke o pritožbenem postopku.
  1. Bio Pomarančka se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.
  2. Delovni čas Bio Pomarančke je od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

  1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Bio Pomarančko in stranko.
  2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Bio Pomarančka izrecno izključi v pisni obliki.
  3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Bio Pomarančko. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Bio Pomarančke. Če želi stranka poslovno sodelovati z Bio Pomarančko in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
  4. Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
  5. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://biopomarancka.si/privacy-policy/Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Bio Pomarančke.
  6. S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Bio Pomarančke.
  7. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

  1. Bio Pomarančka se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani https://biopomarancka.si z datumom uveljavitve spremembe.
  2. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
  3. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  4. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://biopomarancka.si in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
  5. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Bio Pomarančka pravico, da odstopi od pogodbe.
  6. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

4. Kolizija pravnih določb

  1. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Bio Pomarančke, se uporabi tista določba, ki je najprimernejša v konkretnem primeru.
  2. Bio Pomarančka in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
  3. V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

5. Splošne določbe

  1. Stranka je dolžna obvestiti Bio Pomarančko o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Bio Pomarančko in stranko.
  2. Bio Pomarančka zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Bio Pomarančke https://biopomarancka.si/politika-zasebnosti/.
  3. Bio Pomarančka se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Bio Pomarančke lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Bio Pomarančke. Bio Pomarančko pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.
  4. Bio Pomarančka si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
  5. Bio Pomarančko pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.

6. Cene

  1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Bio Pomarančke se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  2. Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Bio Pomarančke, vključujejo DDV.
  3. Bio Pomarančka bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.
  4. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo Bio Pomarančka stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
  5. V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo Bio Pomarančka podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
  6. Cene so zavezujoče od trenutka, ko Bio Pomarančka pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
   Veljajo cene, navedene v trenutku oddaje izdelka v nakupovalno košarico, vendar ne dlje kot do zaprtja naročil in spletne trgovine za posamezno obdobje naročanja, kar je tudi maksimalen čas od oddaje izdelka v košarico do potrditve naročila (v nadaljevanju: »rezervirana cena«). Bio Pomarančka si pridržuje pravico, da čas rezervirane cene v primerih posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij poljubno skrajša, kar navede pri akcijski oziroma promocijski ceni posameznega izdelka.
  7. Pogodba med Bio Pomarančko in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani na strežniku Bio Pomarančke. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.
  8. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža in osnovna dostava vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške izrednega prevoza blaga pa Bio Pomarančka dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Bio Pomarančke oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Bio Pomarančka in stranka.

7. Plačilne metode

  1. Bio Pomarančka omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
 • plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Bio Pomarančke,
 • plačilo s plačilnimi/kreditnimi karticami Activa, mastercard, Maestro, Visa in Visa Electron prek sistema Stripe

B. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Bio Pomarančka uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti     tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij. Plačilna/kreditna kartica je shranjena na varnih strežnikih ponudnika spletnih plačil Stripe. Stranka lahko kadarkoli odstrani kreditno kartico iz svojega računa. Bio Pomarančka  do kreditne kartice nima dostopa.

8. Izstavljanje računov

  1. Bio Pomarančka pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani Bio Pomarančke.
  2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevani.

9. Lastništvo

  1. Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Bio Pomarančke tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Bio Pomarančka izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Bio Pomarančka izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Bio Pomarančke. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Bio Pomarančke.
  2. Če v pogodbi med Bio Pomarančko in stranko ni dogovorjeno drugače, si Bio Pomarančka pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

10. Poslovna skrivnost 

  1. Pogodbe, sklenjene med Bio Pomarančko in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Bio Pomarančka posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Bio Pomarančke ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
  2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo Bio Pomarančki, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

11. Omejitev odgovornosti

  1. Bio Pomarančka se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Bio Pomarančka ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Bio Pomarančka kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
  2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Fotografije so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.
  3. Bio Pomarančka si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Bio Pomarančka pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Bio Pomarančka nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Bio Pomarančke na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  4. Bio Pomarančka si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Bio Pomarančke nemudoma obveščena.
  5. Bio Pomarančka si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, Bio Pomarančka pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.

12. Obravnava pritožb in reševanje sporov

  1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Bio Pomarančko in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Bio Pomarančke.
  2. Skladno z zakonsko ureditvijo Bio Pomarančka ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslednjem URL naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
   Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
  4. Bio Pomarančka spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Bio Pomarančka zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@biopomarancka.si.
  5. Bio Pomarančka bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

13. Odstop Bio Pomarančke od pogodbe

  1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Bio Pomarančka pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Bio Pomarančka na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske, katerim so odšteti stroški, ki so nastali tekom obravnave naročila.
  2. Prav tako ima Bio Pomarančka pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
  3. Bio Pomarančka ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Bio Pomarančki neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

14. Registracija uporabnika

  1. Z obvezno registracijo imajo stranke možnost spletnega nakupa izdelkov. Strankam je omogočeno, da pred oddajo naročila ustvarijo svoj uporabniški račun z geslom. Uporabniško ime je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku oddaje naročila. E-poštni naslov je obvezen podatek ob registraciji in se uporablja za pogodbena obveščanja po e-pošti. Stranka tako postane spletni član, ki ima ustvarjen spletni profil v spletni trgovini Bio Pomarančke.
  2. V primeru pozabljenega gesla, lahko stranka s klikom na gumb “Ste pozabili geslo? ” vpiše svoj e-poštnemi naslov. Na ta naslov se stranki pošlje povezava za spremembo gesla, kjer si določi novo geslo. Stranka je sama odgovorna za naročila, ki so opravljena z njenim uporabniškim imenom in geslom. Če stranka sumi zlorabo njenih podatkov mora nemudoma obvestiti Bio Pomarančko na zgoraj navedene kontakte. Če Bio Pomarančka sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, ima pravico zahtevati spremembo gesla stranke ali preklicati naročilo stranke.

15. Postopek oddaje naročila

  1. V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko stranka s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodanem izdelku v košarico. Ko sistem zabeleži dodan izdelek v košarici, lahko stranka s klikom na ustrezen gumb “prikaži košarico” nadaljuje s plačilnim postopkom ali nadaljuje z obiskom trgovine.
  2. Če želi stranka odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko to stori s klikom na ikono × ob izbranem izdelku. Če želi stranka dodati nove izdelke v košarico, to stori s klikom na povezavo “trgovina” in s ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.
  3. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri stranko na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora stranka pravilno izpolniti vsa polja. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v strankinem profilu za bodoča naročila.
  4. Stranka lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
  5. Stranka ob naročilu navede na kateri prevzemni točki bo prevzela naročeno blago. Ob navedeni prevzemni točki je naveden tudi okviren termin dostave. Natančne informacije o dostavi stranka dobi na svojo telefonsko številko 1-3 dni pred dostavo.
  6. Pred oddajo naročila lahko stranka preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Stranka naročilo potrdi s klikom na gumb “KUPITE SEDAJ”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezana k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
  7. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Bio Pomarančke, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@biopomarancka.si.
  8. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
  9. Plačilo je pogoj za izvedbo nakupa. Plačilo se izvede bodisi prek plačilnega obrazca na TRR Bio Pomarančke bodisi prek sistema Stripe. V kolikor stranka ni izvedla plačila do navedenega roka, se smatra, da odstopa od pogodbe in naročila blaga.
  10. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu.
  11. V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Bio Pomarančka kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

16. Dobava in prevzem blaga

  1. Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi, se Bio Pomarančka in stranka lahko o tem naknadno dogovorita.
  2. Ko je strankino naročilo pripravljeno za prevzem, je o tem obveščena po elektronski pošti in/ali prek SMS sporočila od 1-3 dni pred dostavo in na sam dan dostave.
  3. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe na lokaciji in v časovnem oknu, ki je določeno v pisnem pozivu o dostavi blaga.
  4. Do prevzema predmeta pogodbe Bio Pomarančka ravna z blagom po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter HACCP-om.
  5. V kolikor stranka pripravljenega blaga ne prevzame v dogovorjenem roku, je možen prevzem do konca tekočega delovnega tedna na poslovnem naslovu Bio Pomarančke oziroma drugem naslovu v skladu z dogovorom med stranko in Bio Pomarančko. Če naročilo ni prevzeto v dogovorjenem roku, se smatra, da stranka odstopa od pogodbe.
  6. V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja in cenikom dostavne službe.
  7. Bio Pomarančka ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile, na katere Bio Pomarančka ne more vplivati.
  8. Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave prekine za čas trajanja vpliva omenjenih razmer iz predhodnega člena, po prenehanju vplivov takih razmer pa roki tečejo naprej.

17. Pravice in obveznosti potrošnikov – pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

  1. Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Bio Pomarančki sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.
  2. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@biopomarancka.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Bio Pomarančke. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnik odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, Bio Pomarančka potrošniku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.
  3. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Bio Pomarančke, Dolani 16, 6276  Pobegi. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Bio Pomarančke o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.
  4. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
  5. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu Bio Pomarančka brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če Bio Pomarančko zaradi tega ne bremenijo nobeni dodatni stroški.
  6. Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Bio Pomarančka vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Bio Pomarančka vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.
  7. Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga ter strošek obdelave naročila in kupnine.
  8. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, za pogodbe:
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe.
  1. V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.
  2. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.

 

18. Odgovornost za stvarne in pravne napake

  1. Bio Pomarančka odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
  2. Napaka je stvarna:
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je Bio Pomarančka izročila stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
  1. Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Bio Pomarančka ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.
  2. Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Bio Pomarančko nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.
  3. Potrošnik je dolžan Bio Pomarančko o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
  4. Bio Pomarančka odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga oziroma v roku enega leta od izročitve pri prodaji rabljenega blaga. Bio Pomarančka jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
  5. Po obvestitvi Bio Pomarančke o stvarni napaki mora Potrošnik Bio Pomarančki omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.
  6. Neznatnih stvarnih napak Bio Pomarančka ne upošteva.
  7. Če Bio Pomarančka ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Bio Pomarančke zahteva:
 • odpravo napake ali
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnitev plačanega zneska.
  1. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

 19. Varstvo osebnih podatkov

  1. Bio Pomarančka se zavezuje, da bo z osebnimi podatki stranke ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
  2. S strankinim dovoljenjem uporabe svojega e-poštnega naslova in mobilne številke, lahko Bio Pomarančka ta kontakte uporablja za neposredno trženje svojih izdelkov in storitev. Stranki mora biti vedno omogočen jasen in enostaven izpis iz baze prejemnikov promocijskih sporočil Bio Pomarančke.
  3. Ob uporabi storitve nakupa izdelkov spletne trgovine se v spletni trgovini zbirajo naslednji podatki:
 • osebno ime stranke,
 • elektronski poštni naslov,
 • število oddanih naročil,
 • vsebina naročila,
 • čas oddanega naročila,
 • čas prevzetega naročila,
 • številka mobilnega telefona.
  1. Stranka  se z opravljenim nakupom strinja in dovoli uporabo podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo z naročilom povezano komunikacijo.
  2. Bio Pomarancka bo podatke uporabljala in obdelovala izključno z namenom izboljšave in uvajanja novih storitev spletne trgovine kot so:
 • nadgradnja in izboljšanje spletne strani,
 • preučevanje poteka brskanja v spletni trgovini,
 • segmentiranje in analize,
 • obveščanje.
  1. Podrobnosti o varstvu podatkov so zbrani na https://biopomarancka.si/politika-zasebnosti in veljajo za vse člane spletne trgovine.
  2. Stranka se strinja, da Bio Pomarančka zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke na uporabniškem računu kupca.
  3. Stranka se zavezuje, da uporabniškega imena in gesla ne bo delil z drugimi osebami.

20. Piškotki

  1. V spletni trgovini Bio Pomarančke  lahko v brskalnik strankinega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki dajejo upravitelju podatke o tem, kolikokrat in s kakšnim namenom stranka obišče spletno stran Bio Pomarančke. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. Stranka ima vedno možnost, da piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko stranka v nastavitvah spremeni tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa prejme opozorilo, preden se piškotek shrani.

21. Prijava na obveščanje

  1. V kolikor se stranka ob registraciji strinja s prejemanjem obvestil bo upravitelj strankin e-naslov in mobilno številko uvrstili na seznam prejemnikov obveščanja. Podatki o elektronski pošti in mobilni številki se bodo shranjevali, dokler se stranka od storitve obveščanja ne odjavi. Od prejemanja e-obvestil in sms obvestil se lahko odjavi kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu in/ali sms sporočilu prejemnik klikne na označeno povezavo za odjavo. Odjava se upošteva takoj ko je to mogoče oziroma ne več kot 15 dni od odjave.

22. Pomoč in informacije

  1. V primeru potreb po dodatnih informacijah ali pomoči se stranka lahko obrne na kontakt +386 40 450 300 ali elektronski naslov info@biopomarancka.si.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Primerjaj
Bio pomarančka